Menu

Usługi

Nieruchomości i prawo budowlane

  • kompleksowa analiza statusu prawnego nieruchomości,
  • negocjacje oraz umowy związane nabyciem, najmem, dzierżawą nieruchomości, doradztwo inwestycyjne,
  • zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców,
  • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
  • przekształcanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu,
  • doradztwo prawne w procesie uwłaszczenia na nieruchomościach państwowych i komunalnych osób prawnych  
  • kompleksowa obsługa prawna procesów budowlanych (od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy do pozwolenia na użytkowanie obiektów),
  • negocjacje i umowy związane z realizacją robót budowlanych, 
  • pomoc prawna w postępowaniach wieczysto-księgowych
  • kompleksowa obsługa postępowań cywilnych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych związanych z nieruchomościami.